Tranemosegårds Motionsklub.

§ 1.Foreningens navn er: Tranemosegårds motionsklub for afd. 1-4-6-afd. 601.
Foreningens hjemsted: Brøndbyvester.

§ 2. Det er foreningens formål at fremme sundhed og trivsel, godt naboskab og at skabe samvær og glæde gennem fælles aktiviteter.

§ 3. Der optages kun medlemmer fra betalende afdelinger. Optagelse er gyldig, når kontingent er indbetalt til foreningen via hjemmesiden trmotionsklub.dk

§ 4. Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves forud 4 gange årligt.
Optagelse i foreningen sker elektronisk via foreningens hjemmeside og medlemmer binder sig for en fast periode der er fastsat af bestyrelsen. Medlemskontingent og opkrævningsform fastsættes alene hver år på generalforsamlingen.
Indgået medlemskab er gældende, indtil det opsiges af klubben eller medlemmet. Opsigelse kan ske med udgangen af et kvatal, og man modtager ikke kontigent tilbage som man har betalt. Opsigelse af medlemskab, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via Medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at kortoplysninger skal fornyes. Den månedlige medlemspris er oplyst ved aftalens indgåelse.
Husk altid at have rigtig kontakt oplysninger på din profil
§ 4B. Medlem bliver slettet den. 15 i måned, hvis betaling ikke er modtaget.
§ 4C. ved misbrug af kort sendes skriftlig advarsel, ved gentagende misbrug slettes bruger for medlemskab i klubben.
§ 5. Børn/unge under 10 år må ikke opholde sig i klubben uden voksen og de skal sidde stille ved bordet.
Stk. 2. Børn fra 10-15 år, må KUN benytte kondiudstyr, og skal være ifølge med en voksen, ellers vil begge blive meldt ud.

§ 6. Den vedtagne husorden skal overholdes.

§ 7. Alle udgifter til vedligeholdelse og reparation afholdes af klubben.
a) Brug af lokaler og redskaber sker på medlemmernes eget ansvar,
gælder også ved eventuelle personskader.

§ 8. Tegningsret.
Foreningen kasserer har tegningsret.

§ 9. Foreningens bestyrelse består af:
1 Formand,
1 Kasserer,
1 bestyrelsesmedlem,
2 Suppleanter.( hvis ingen melder sig kan vi undvære suppleanter)

§ 10. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. April.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker som minimum ved
opslag i klubben senest 4 uger før afholdelsen.
Bestyrelse vælges for 2
år. Suppleanter for 1 år.
Kun medlemmer med gyldigt kontingent har adgang til generalforsamlingen.

Dagsorden skal minimum indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. regnskab ved Kasserer
5. Indkomne forslag
6.
a) Valg af formand ……………..... ulige år
b) 1 bestyrelsesmedlem ….......……..ulige år
c) 1 kasserer ….……………..............lige år
d) 2 suppleanter....………….…......…hvert år

7. Eventuelt
Stk. 2
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
klubben i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
§ 11. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal
indkaldes, hvis 2/3 af medlemmerne forlanger det. På ekstra-ordinær
generalforsamling kan kun behandles de punkter, hvorfor der er indkaldt. Indkaldelse skal ske med minimum 8 dages varsel.
§ 12. Ved opløsning af klubben tilfalder alle aktiver de betalende
afdelinger.

Nyheder



Galleri

Kalender